Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 6 KHÓA XIII

Ngày 06/01/2022, Đảng bộ Bệnh viện 19-8 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Đồng chí Đại tá PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện và đông đủ các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị báo cáo, quán triệt những nội dung cốt lõi cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị quán triệt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khoá XIII) đã họp từ ngày 3 đến ngày 9/10/2022 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 3 nghị quyết, 1 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

_Phòng Chính trị_