Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

24

10/2020

Danh mục Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Khám của Bệnh viện 19-8 năm 2020
24

10/2020

Danh mục Dịch vụ Khám của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Khám của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Xem thêm
Danh mục Dịch vụ Phẫu thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020
24

10/2020

Danh mục Dịch vụ Phẫu thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Phẫu thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Xem thêm
Danh mục Dịch vụ Phục hồi chức năng của Bệnh viện 19-8 năm 2020
24

10/2020

Danh mục Dịch vụ Phục hồi chức năng của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Phục hồi chức năng của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Xem thêm
Danh mục Dịch vụ Thủ thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020
24

10/2020

Danh mục Dịch vụ Thủ thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Thủ thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Xem thêm
Danh mục Dịch vụ Xét nghiệm của Bệnh viện 19-8 năm 2020
24

10/2020

Danh mục Dịch vụ Xét nghiệm của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Danh mục Dịch vụ Xét nghiệm của Bệnh viện 19-8 năm 2020

Xem thêm