Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (LẦN 2) GÓI THẦU CUNG CẤP BỔ SUNG HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ TIÊU HAO NĂM 2022